Algemene voorwaarden:

 

Algemeen

Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk is opgericht door Tessa van der Meijden, is gevestigd in Boxmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59295090. De sessies en/of behadelingen zullen meestal plaatsvinden in mijn praktijk aan De Goudenregen 19 Boxmeer. In overleg op locatie of in een natuurgebied bij Boxmeer.
Bewust & Balans biedt begeleiding aan jeugdigen (vanaf 6 jaar) en hun ouders, Relax Kids trainingen, Mindful Mom coaching, workshops en Reiki en Acces Bars behandelingen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Verhindering Individuele coaching sessies en behandelingen kunnen telefonisch worden geannuleerd indien noodzakelijk. Zonder tijdige afzegging wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. In geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare kan Tessa de afspraak annuleren/verzetten.

Uitvoering van de overeenkomst:

– de coaching sessies van een kind: Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden. Het kind is de cliënt. Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van een kind.
Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Een kind- of oudersessie duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en coach.
– de coaching sessies van een moeder: Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden. Bij een Mindful MoM traject is de moeder de cliënt en staat het belang van de moeder voorop.
– Behandelingen: Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een behandelaar verwacht mag worden.

Vertrouwelijkheid en Privacy

Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ouder(s)/verzorger(s)is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Het coaching proces wordt altijd besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind. Voor overleg met derden in het belang van het kind jonger dan 16 jaar wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van ouder(s)/verzorger(s) en het kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk streeft er bij het delen van informatie na zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Toestemming beide ouders

Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk is verplicht zich te houden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Coaching van 1 van beide ouders is sowieso een mogelijkheid.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Tessa van der Meijden.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de coaching sessie of behandeling telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Inzet

De coaching is het meest effectief als ouders zich ook inzetten. Dat betekent dat er thuis af en toe geoefend zal worden. Per kind, per situatie, per hulpvraag, per keer zal dit anders zijn. Samen spreken we af wat haalbaar is.

Verslaglegging en archivering

Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen. Tessa zal daarentegen wel voor, tijdens en na de sessie enkele dingen noteren om de begeleiding goed te kunnen uitoefenen. Het dossier met aantekeningen wordt in eigen administratie gearchiveerd en zal in een afgesloten kast bewaard worden i.v.m. privacy.

Tarieven

Geldende tarieven zijn beschikbaar op de site van Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op deze site. Tarief is inclusief voorbereidingstijd. Tussentijds kort overleg met de ouder/verzorger, telefonisch, via WhatsApp of per mail, is ook inbegrepen. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt er een afspraak gemaakt tegen het daarvoor geldende tarief.
Bij een pakket/training wordt na de eerste sessie de factuur verstuurd met daarop de sessies uit het pakket en ook een betalingstermijn van 14 dagen (tenzij anders overeengekomen) door het bedrag over te maken. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coaching sessie of behandeling) in rekening gebracht.

Eigen verantwoordelijkheid

De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Coachsessies of behandelingen kunnen niet beschouwd worden als, of ter vervanging van, medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. Bewust & Balans Coaching en Behandel Praktijk is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan.

 

Schrijf je in op onze mailinglijst om leuke en waardevolle tips te ontvangen.

Je hebt je met succes ingeschreven!